Бургас Уеб

Политика за защита на личните данни

ЗАЩ?ТА НА Л?ЧН?ТЕ ДАНН? ? ОБЩ? УСЛОВ?Я

Документът урежда отношенията и правилата, които „Варна Уеб” ЕООД ще спазва спрямо Потребителите на сайта www.burgasweb.bg (наричан за краткост Сайта).

Чл.1 (1) „Варна Уеб” ЕООД събира, съхранява и обработва личните данни на потребителите на сайта www.burgasweb.bg на основание  полученото от тях  изрично съгласие, както е посочено в чл.4, ал. 1, т. 2 и т.3 от Закона за защита на личните данни. Нуждата от обработване на личните данни възниква при предварителна комуникация за сключване на договор, в който физическото лице е страна, или при предоставяне на услуга, поискана от Потребителя.

(2)  Приемайки Общите условия за услугите, които се предостяват от „Варна Уеб” ЕООД, Потребителят изрично дава своето съгласие „Варна Уеб”ЕООД  да обработва личните му данни, нужни за извършването на услугата.

(3) Съгласието за обработка на личните данни на Потребителя от Сайта се взема писмено и за всеки конкретен случай, съгласно прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент (в сила от 28.05.2018г.) и Съвета от 27.04.2018 г., касаещ защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни, както и отмяната на Директива 95/ 46/ЕО (Общ регламент за защита на личните данни).

Чл.2 (1) „Варна Уеб” ЕООД може да събира, съхранява и използва следната лична информация за Потребителите:

1.1       ?нформация за IP адрес, местоположение, браузър, операционна система, броя на посещенията, дължината им и др.

1.2       Данните, попълнени в регистрационната форма на Сайта или при създаването на профил в Сайта (име, адрес,телефон, e-mail  и др.)

1.3       ?нформация, която е предоставеа по време на комуникация със Сайта, както и самата комуникация.

1.4       Всякакъв друг вид лични данни, които са изпратени по желание на Потребителя до Сайта.

(2) „Варна Уеб”ЕООД не изисква от Потребителите на Сайта никаква информация, съдържаща данни за тяхната религиозна, етническа или политическа принадлежност.

(3) Ако Потребителят реши да предостави на „Варна Уеб” ЕООД лични данни на трета страна, то той трябва да получи нейното изрично съгласие данните да бъдат предоставени, съхранени и обработвани.

Чл.3 (1)„Варна Уеб” ЕООД ще използва получената и съхранена лична информация за Потребителите на Сайта за следните цели:

1.1  За оформяне на счетоводни документи

1.2  За статистически анализи

1.3  За администриране и персонализиране на Сайта

1.4.  За предоставяне на предварително поискани и заявени от Потребителя услуги

1.5  За изпращане на съобщения и електронни писма, които не са търговски и са пожелани и очаквани от Потребителя

Чл.4 (1)  „Варна Уеб” ЕООД  може да разкрие лична информация в случаите:

1.1       на законово искане от държавен орган или представител на държавната власт, но в рамките определени от Закона

1.2       на поискан достъп от Надзорния орган - Комисията за защита на личните данни

1.3       на заведено съдебно производство или при защита на законовите права на „Варна Уеб” ЕООД

1.4       когато се налага да се извърши определена, заявена от Потребителя услуга неговите данни могат да бъдат предоставени на служители, подизпълнители, застрахователи и др.

1.5       на продажба на част от бизнеса или на целия бизнес, данни на Потребителите могат да бъдат предоставени на бъдещия купувач.

Чл.5 (1) „Варна Уеб”ЕООД се стреми да осигури нужната степен на защита на личните данни от незаконно посегателство, доколкото ? позволява развитието на технологиите и ресурсите, с които разполага.

(2) Потребителите се съгласяват с факта, че самото предоставяне на информация в ?нтернет е несигурно и не би могло да има пълна защита срещу посегателство

(3) Потребителите от своя страна също трябва да бъдат предпазливи и отговорни за съхранението на личните им данни, предоставени в Сайта и съхранението на паролите, които използват в Сайта

(4) Потребителите трябва да поддържат личните си данни актуални и да уведомяват своевременно „Варна Уеб” ЕООД за настъпили промени

Чл.6 (1) Физическото лице, за което се отнасят личните данни, може да поиска информация от „Варна Уеб” ЕООД за това какви негови лични данни се съхраняват, при условие, че надлежно удостовери своята самоличност.

(2) В случай че за предоставянето на информацията от ал.1 е необходимо заплащането на такси или други плащания, то последните се поемат от физическото лице, изискващо данните.

(3) Потребителят има право да заяви, че не желае неговите лични данни да се използват с маркетингови цели, като надлежно информира „Варна Уеб” ЕООД за това свое желание.

(4) Потребителят има право да поиска „Варна Уеб” ЕООД да коригира, актуализира или заличи неговите лични данни.

Чл.7 Сайтът съдържа хипервръзки към други сайтове. „Варна Уеб” ЕООД не носи отговорност за тяхната политика за конфиденциалност и съхранение на личните данни.

Чл.8 (1) „Варна Уеб” ЕООД си запазва правото да внася промени в Политиката си за съхранение на личните данни, като се задължава да публикува внесените промени на Сайта.

(2) Направените промени в Политиката за съхранение на личните данни влизат в сила след публикуването им в Сайта.

Чл.9 (1) Сайтът използва биквитки (cookies), за да може да работи качествено. Това са файлове, които позволяват да бъдат съхранени действия на Потребителя в Сайта и при необходимост да бъдат предоставени отново (последни разгледани страници, избран език и др.).

(2) По-голяма част от използваните браузъри позволяват бисквитките да бъдат блокирани и Потребителят има право да го направи по всяко време. Това обаче може да ограничи или спре достъпа до някои функционалности на Сайта.

 

 

 

 

ОБЩ? УСЛОВ?Я

Общи условия за ползване на уебсайта www.burgasweb.bg  и услугите, предлагани от ф. „Варна Уеб” ЕООД

 

                       I.        ПРЕДМЕТ

Чл.1 (1)  Настоящите общи условия регулират отношенията между ф. „Варна Уеб” ЕООД с Е?К: BG 200616282 собственик на уебсайта www.burgasweb.bg, наричан по-долу за краткост Сайта, и всеки един от потребителите на www.burgasweb.bg , наричан по-долу за краткост Потребител/и.  

(2) Потребителите, посещавайки или използвайки Сайта, се съгласяват да спазват и изпълняват настоящите Общи условия и възможните последващи промени и актуализации в тях.

                    II.        ДАНН? ЗА СОБСТВЕН?КА НА САЙТА

Чл.2  ?нформация относно „Варна Уеб” ЕООД

Наименование: „Варна Уеб” ЕООД

Седалище и адрес на управление: 9025 Варна, жк. Възраждане бл. 56, вх.1, ап. 6, e-mail- office@burgasweb.bg , GSM:0899 186488

Е?К: BG 200616282

МОЛ: Светослав Славов

                 III.        ОБЩ? РАЗПОРЕДБ?

Чл.3  Сайтът и предлаганите от него услуги са достъпни при спазването на разпоредбите, описани в настоящите Общи условия.

Чл. 4  Сайтът си запазва правото да прави промени по ?нтернет страницата (www.burgasweb.bg), без съгласието на Потребителите и без необходимостта да ги уведомява за това.

Чл.5 Сайтът не гарантира постоянното и безпроблемното функциониране на ?нтернет страницата (www.burgasweb.bg) или липсата на достъп до нея, както и наличието на грешки.

Чл.6 Сайтът има право да сваля или спира достъпа до материали на ?нтернет страницата (www.burgasweb.bg), както и до самата страница по своя собствена преценка, без да се налага предварително уведомяване на Потребителите и без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на това вреди на Потребителя.

                   IV.        АВТОРСКО ПРАВО ? ?НТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл.7 (1) Всички, публикувани в сайта текстове, снимки, видео и аудио материали, визуални елементи и други, съдържащи се в Сайта публикации, са изключителна интелектуална собственост на ф. „Варна Уеб” ЕООД и попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права като не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани или използвани от трети лица без писменото съгласие на „Варна Уеб” ЕООД.

(2) Всяко нарушение на авторските права на „Варна Уеб” ЕООД и всяко неправомерно използване на информация от Сайта, части от Сайта, изображения или други елементи от Сайта представлява нарушение и извършителят ще бъде преследван и ще носи цялата гражданска и наказателна отговорност за извършеното от него деяние, предвидено от действащото българското законодателство.

                      V.        ЗАЩ?ТА НА Л?ЧН?ТЕ ДАНН?

Чл.8 (1) Сайтът събира, съхранява и обработва лични данни на Потребителите само и във връзка с осъществяването на дейността си, при спазване на всички законови изисквания и разпоредби на действащото законодателство и Закона за защита на личните данни. Личните данни на Потребителя могат да бъдат използвани за удостоверяване, връзка и отговор при направено запитване в сайта, за изготвянето на статистически анализи за ползвателите на страницата, за защита на сигурността на Сайта и др.

(2) Във връзка със спазването на разпоредбите на Закона за защита на личните данни, Сайтът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителите.

(3) Съгласието за обработка на личните данни на Потребителя от Сайта се взема писмено и за всеки конкретен случай, съгласно прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент (в сила от 28.05.2018г.) и Съвета от 27.04.2018 г., касаещ защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни, както и отмяната на Директива 95/ 46/ЕО (Общ регламент за защита на личните данни).

Чл.9 ?нформацията, която Сайтът получава чрез посещенията на Потребителя в ?нтернет страницата (www.burgasweb.bg), няма да бъде разкривана, обменяна или продавана на трета страна, освен в случаите, когато това се изисква от действащото законодателство или от надлежно упълномощен орган при спазване на законовите разпоредби.

Чл.10 Потребителят има право да изиска от Сайта да промени или заличи личните му данни.

                   VI.        ПРОМЯНА В ОБЩ?ТЕ УСЛОВ?Я

Чл.11(1) Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни от „Варна Уеб” ЕООД, като промените бъдат публикувани на Сайта.

(2) Направените промени в Общите условия влизат в сила след публикуването им в Сайта и важат за всички Потребители.

                VII.        ОГРАН?ЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл.12 (1) Предоставената в Сайта информация е такава, каквато е и използването й от Потребителя е негова отговорност .

(2) Сайтът не носи отговорност за вреди, нанесени на Потребителя и настъпили вследствие на информация или съвет, публикувани в Сайта.

(3) Сайтът  не носи отговорност за вреди, причинени от посетителите  на трети лица, използвайки информация от Сайта или самия Сайт.

Чл.13  Сайтът няма да разглежда или уважава претенции от страна на Потребителите, свързани с невъзможността от ползване на ?нтернет страницата (www.burgasweb.bg). „Варна Уеб” ЕООД може по всяко време да спире достъпа до Сайта за поддръжка, актуализация или ремонт.

Чл.14  Сайтът не носи отговорност за информацията, публикувана от Потребителите.

Чл.15 Сайтът не носи отговорност ако трети лица нанесат щети върху акаунта на Потребителя.

 

             VIII.        ДРУГ? РАЗПОРЕДБ?

Чл.16 Потребителите се задължават да спазват законовите изисквания, доброто поведение и етичните норми при ползването на Сайта, публикуването на информация или действията, които извършват.

Чл.17 За всички възникнали и неуредени в настоящите Общи условия казуси се прилага действащото законодателството на Република България.

Чл.18 Настоящите Общи условия влизат в сила и са валидни за всички Потребители на Сайта от 25.05.2018

цена уеб сайт, запитване за оферта
Контакти, запитвания или консултации:
Тел.: 0988 362 880 / 056 706 535
E-mail: office@burgasweb.bg


Политика за защита на личните данни

2004-2023 Бургас Уеб Дизайн